چاپ کردن این صفحه

هیئت مدیره

hm

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

سابقه کار مدیریتی

میزان تحصیلات

1

محمد حسین محرابی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

26

لیسانس

2

ناصر محمدپور اشکلک

عضو موظف هیئت مدیره

19

لیسانس

3

مظفر شریفی

معاون اجرائی

25

لیسانس

4

امید منصوری

مدیر کارخانه

19

لیسانس

5

آریو پورآقابرار

مسئول فنی

11

فوق لیسانس

6

محمد بیگلری

معاون بازرگانی

24

لیسانس

7

رحیمه گودرزی

مدیر تحقیق و توسعه

4

فوق لیسانس

8

جلیل بیگدلی

مدیر مالی

2

لیسانس

9

مجید رضا میرقادری

مدیر اداری

5

فوق لیسانس

10

محمد سیاح

مدیر تولید

6

فوق لیسانس

11

محمد حسین کاملی

مدیر حسابرسی داخلی

6

لیسانس

12

قاسم صفری

مدیر برنامه ریزی استراتژیک

3

دکتری