چاپ کردن این صفحه

روویمر (Ruvimer® 100p )100 p

 روویمرp 100، ترپلیمري از مونومرهاي ترشیو بوتیل آکریلات – اتیل آکریلات و متاکریلیک اسید می باشد. جهت سنتز ترپلیمر نامبرده از سیستم کوپلیمریزاسیون امولسیونی استفاده شده است. مواد افزودنی بکار رفته و فرآیند پلیمریزاسیون انتخابی، محصولی با راندمان و کیفیت بالا بدست می دهد که قابلیت رقابت با محصول شرکت BASF آلمان با برند Luvimer® 100p می باشد.

ترپلیمر سنتز شده پس از خنثی شدن جزئی به کمک اسپري درایر خشک شده و دانه بندي می گردد.
روویمرp 100، نام تجاری نوعی پلیمر تثبیت کننده حالت مو است که به دلیل مصرف گسترده در فرآورده های مرتبط با مو در کشور در زمره محصولات جدید و انحصاری شرکت دارویی ره آورد تامین قرار گرفته است.

ساختار شیمیایی CAS Number: 159666-35-0

00001

شکل فیزیکی
این محصول پودري سفید رنگ و نیمه خنثی می باشد که عامل تشکیل فیلم آنیونی براي محصولات حالت دهنده مو است.

حلالیت
این محصول در اتانول حل شود. و در صورت خنثی سازي کامل، محلول در آب نیز خواهد بود.

آنالیز شیمیایی

No.

Tests

Specifications

1

Identification

White to slightly creamy white powder

2

Solids content (140 , 1 hr)

≥ 97 %

3

K value (1% in ethanol)

34.0-40.0

4

Acid value

140.0 –160.0 (mg KOH/g)


خنثی سازی

جهت حصول بهترین نتیجه در فرمولاسیون اسپري مو، رویمر باید به طور کامل خنثی شود. بهترین ترکیب ارائه شده جهت خنثی سازي AMP ( 2-amino-2-methyl propan-1-ol ) است.
آمینو الکل هاي متداول دیگر عبارتند از:
1. DEPA (diethyl aminopropylamine)
2. TIPA (triisopropanolamine)

نحوه خنثی سازی
مقدار مورد نیاز عامل خنثی سازي به شرح زیر محاسبه می گردد:
N = X . Y . Z . A / 100
N = مقدار عامل خنثی ساز( g )
X = Ruvimer 100p وزن ( kg )
Y=Acid value
Z = درجه خنثی سازی ( % )

فاکتورA براي هر کدام از عوامل خنثی سازي به شرح زیر می باشد:
1. AMP = 1.59
2. DEPA = 2.32
3. TIPA = 3.41

مثال:
برای 1کیلوگرم از روویمر p100با acid value=148 مقدار AMP مورد نیاز برای 100% خنثی سازی برابر با :
N = )1 * 148 * 100 * 1.59( / 100
N = 235.4 g AMP