چاپ کردن این صفحه

کاربرد RT.2P در صنعت دارویی(کمک حلال)

کاربرد RT.2P در صنعت دارویی(کمک حلال)

2-Pyrrolidone نام شیمیایی:

ساختار مولکولی:

224
فرمول مولکولی: C4H7NO
جرم مولکولی: 85.11 g/mol

مشخصات: مایع شفاف و بی رنگ تا زرد کم رنگ، امتزاج پذیر با آب و بسیاری از حلال های آلی به منظور جلوگیری از تغییر رنگ و جامد شدن بهتر است در دمای کمتر از°C 25 نگهداری شود.

کاربردها:

  • ماده شیمیایی اولیه برای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی نظیر متیل پیرولیدون، پیراستام، دوگزاپرام، اتوسوکسیمید.
  • کمک حلال در جوهرهای چاپ دیجیتال پایه آب
  • کمک حلال برای داروهایی با حلالیت کم داروهای تزریقی دامی نظیر trimethoprim ,oxytetracycline