چاپ کردن این صفحه

تولید پوشش متخلخل از الیاف پلی وینیل پیرولیدون به روش الکتروریسی با اثر القای فارادی

الکتروریسی روش سریع، ساده و کارآمد در تولید الیاف بهشمار میرود. در این مقاله، نتایج حاصل از الکتروریسی فیبرهایی از پلیمر نارسانای پلی وینیل پیرولیدون حلال اتانول در حضور میدان مغناطیسی متغیر ارائه میگردد. با بررسی نمونهها مشخص شد اعمال میدان مغناطیسی متغیر در حین ساخت فیبر موجب پیچیده شدن آنها، میشود درحالیکه در غیاب میدان الیاف با ساختاری تصادفی و غیر مارپیچ شکل میگیرند. بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد اعمال میدان مغناطیسی متغیر موجب یک شکل شدن و پایداری فیبرهای ریسیده شده میگردد. همچنین نتایج نشان داد که قطر این فیبرها و نیز پیچش فیبرها تابعی از شدت و فرکانس تغییر میدان مغناطیسی هستند.

برای مشاهده کامل این مقاله روی فایل زیر کلیک کنید.

pdf

 

preparation of hollow fibre membranes23

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده