ﺗاﺛﻴﺮ ﭘﻠی وﻳﻨﻴل ﻴﺮوﻟﻴﺪون (PVP) ﺑﺮ اﻧﺪازه ذرات و ﺧﻮاص ﻧﻮری نانو ذرات اکسید روی ﺳﻨﺘز ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺗﺮﻣﻮﻟﻴﺰ

  نانوذرات اكسيد روي (ZnO (با استفاده از روش ساده و تكمرحلهاي ترموليز، با حلكردن استات روي بـه عنـوان منبـع تامين كننده روي و پليونيلپيروليدون به عنوان عامل فعالساز سطحي در اتيلنگليكول در دماي C°60 تهيـه شـده اسـت.

  در ايـن تحقيق تاثير مقادير مختلف عامل فعالساز سطحي PVP بر روي ساختار و فاز نهايي نانوذرات حاصل بررسـي شـد. دمـاي تجزيـه كمپلكس در اين سنتزها C°150 انتخاب شد. نتايج حاصل نشان ميدهد ساختار كريستالي تركيب حاصل ورتزيت اسـت و انـدازه بلوركهاي اين تركيب با افزايش مقدار PVP تا 197/0 گرم داراي روند كاهشي است و بيشتر از ايـن مقـدار افـزايش مـييابـد. تركيب اكسيد روي حاصل از سنتز، توسط آناليزهاي پراش اشعه ايكس (XRD (و Vis-UV به ترتيب به منظور مطالعه ويژگيهاي ساختاري، بررسي خواص نوري مشخصهيابي ميشوند. همچنين براي بررسي رفتار حرارتي اين ماده و بررسي توزيع اندازه ذرات به ترتيب از دستگاه توزين حرارتي و آناليز پراكنش ديناميك نور استفاده شد.

  pdf

  تماس با ما

  • تهران، اشرفی اصفهانی، بالاتر از پل همت، کوچه طباطبایی، ساختمان قائم، واحد 5و6و7 
  • 7 - 44470565 - 021
  • 44470568 - 021
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  بالا